Начало Здравни проблеми Сърдечни аритмии Предсърдно мъждене
Сърдечни аритмии

7. Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия, честа причина за хоспитализация и нарушено качество на живот. Счита се, че 2,3 милиона в Северна Америка и 4,5 милиона души в Европейския съюз имат предсърдно мъждене. През последните 20 години хоспитализацията за ПМ е нараснала с 66 % поради застаряването на населението и нарастващия относителен дял на сърдечно-съдовите заболявания. При предсърдното мъждене има абсолютна аритмия. Предсърдията и камерите се съкращават с различна честота. Честотата на камерните съкращения зависи от проводимостта на предсърдно-камерния (AV) възел. При предсърдното мъждене често срещано явление е пулсовият дефицит (реалната сърдечна честота не отговаря на пулсовата честота).

Предсърдното мъждене се дели на

 • остро (до 48 ч. от възникването му) и
 • хронично.

Според изхода то се разделя на:

 • пароксизмално (краткотрайни пристъпи със спонтанно регулиране)
 • персистиращо (по-продължителни епизоди, регулирани медикаментозно или с електрошок) и
 • перманентно (непрекъснато, постоянно предсърдно мъждене).

При предсърдно мъждене в предсърдията се създават условия за образуване на тромби (съсиреци), които могат да напуснат сърцето и да запушат някоя артерия. Този процес се нарича тромбоемболизъм. Предсърдното мъждене е рисков фактор за провокиране на сърдечна недостатъчност и тромбоемболични инциденти (най-вече инсулт).

7.1. Класификация на предсърдното мъждене

Класификация на предсърдното мъждене

Предложени са различни класификации на предсърдно мъждене въз основа на ЕКГ образа, картографските карти (mapping) на електрическата активност на предсърдията или клиничната картина.

1.  Първи установен епизод на предсърдно мъждене (новооткрито ПМ)

2.  Рецидивиращо ПМ - след два или повече пристъпа ПМ се счита за рецидивиращо

 • Пристъпно (пароксизмално) предсърдно мъждене - аритмията прекъсва спонтанно
 • Персистиращо предсърдно мъждене - аритмията продължава повече от 7 дни. Прекъсването с медикаменти или електрокардиоверсия (електрошок) не променя названието.

3.  Перманентно (постоянно) предсърдно мъждене

Тази категория включва също случаите с продължително ПМ (например повече от 1 година), обикновено водещо до постоянно ПМ, при което кардиоверсията е била неуспешна или опитвана в миналото.

Тези категории не се изключват взаимно, като конкретният пациент може да има няколко епизода на пароксизмално ПМ и понякога персистиращо ПМ и обратното, но е правилно да категоризираме конкретния пациент чрез неговата или нейната най-честа проява.

Вторичното предсърдно мъждене при остър миокарден инфаркт, сърдечна хирургия, перикардит, миокардит, хипертиреоидизъм или остро белодробно заболяване се разглежда отделно. В тези случаи ПМ не е основният проблем и едновременното лечение на подлежащото заболяване обикновено прекъсва аритмията. Обратното, когато ПМ настъпва заедно с нарушение като добре контролиран хипотиреоидизъм, са приложими общите принципи за лечение на ПМ.

Съществува термин изолирано предсърдно мъждене. Този термин се отнася на индивиди по-млади от 60 години без клинични или ехокардиографски данни за кардио-пулмонално заболяване, включително хипертония. Тези пациенти са с благоприятна прогноза по отношение на тромбоемболизъм и смъртност. С времето тези пациенти излизат от категорията изолирано ПМ вследствие напредването на възрастта или развитие на сърдечни увреждания, като разширяване на лявото предсърдие, и рискът от тромбоемболизъм и смъртност нараства.

Прочетете още информация за предсърдно мъждене:

7.2. Клинично значение на предсърдното мъждене

Клинично значение на предсърдното мъждене

Клиничните последствия от предсърдното мъждене включват намален сърдечен минутен обем и тенденция за образуване на тромби в резултат от стазата на кръвта разширеното, фибрилиращо предсърдие. Намаленият минутен сърдечен обем е донякъде резултат от неспособността на фибрилиращите предсърдия да изпомпват кръвта в камерите. Загубата на този "предсърден тласък" води до намалено камерно пълнене и оттук намален минутен обем. И което е по-важно, високата сърдечна честота намалява времето на камерното пълнене. Това също така намалява количеството кръв, навлизащо в камерите по време на диастола и намалява минутния обем.

Поради стазата на кръвта в предсърдията пациентите с предсърдно мъждене са с повишен риск от емболичен инсулт. Фибрилиращите предсърдия не са в състояния нормално да изпомпват кръвта. Това позволява кръвта да се задържа в тях и да се формират тромби. Разширените предсърдия задържат още повече кръв, което увеличава риска от тромбообразуване. Този риск нараства допълнително от продължителността на това състояние и при внезапно преминаване на предсърдно мъждене в нормален синусов ритъм. Ако в предсърдията има вече образуван тромб, нормалните предсърдни контракции, предизвикани от възстановяването на синусовия ритъм, може да го изтласкат в циркулацията.

7.3. Диагноза на предсърдното мъждене

Диагноза на предсърдното мъждене

Диагнозата на предсърдното мъждене изисква потвърждение с ЕКГ запис, понякога под формата на телеметрия (дълъг запис) или Holter запис. Началното изследване на пациента с предполагаемо или доказано предсърдно мъждене включва характеристиката на вида аритмия, като пароксизмална или персистираща, определяне на причината и дефиниране на съпътстващите сърдечни или извънсърдечни фактори.

Електрокардиографски електрическата активност на предсърдията се изразява в дребни вълнообразни отклонения от изоелектричната линия с честота 350-600 удара/минута, наречени f-вълни. Тези предсърдни контракции "бомбардират" атриовентрикуларния възел (АВВ) с импулси, но поради нормалното забавяне на провеждането в АВВ, много от тези импулси се блокират и не достигат до камерите. Този блок води до камерна честота между 120-200 удара/минута, като камерният отговор е подчертано неравномерен. Основните характеристики на предсърдното мъждене са:

 • вълнообразна изоелектрична линия, липса на Р вълни
 • нерегулярен камерен ритъм, което включва неравномерни R-R интервали и различна амплитуда на QRS комплекса.

Освен тези критерии, при пациентите с предсърдно мъждене често се наблюдават разширени QRS комплекси. Това се нарича аберантно камерно провеждане. Аберантното провеждане е вид нарушено интравентрикуларно провеждане и е резултат от неравни рефрактерни периоди в бедрените снопове. R-R интервалите отразяват рефрактерния период на проводната система. Например, по-дълъг R-R интервал се свързва с по-дълъг рефрактерен интервал на проводната система и обратно. Когато дълъг R-R интервал се последва от по-къс R-R интервал, част от проводната система може още да бъде рефрактерна при появата на новия QRS комплекс, което създава условия за аберантно провеждане. Такова аберантно провеждане, предизвикано от променлив R-R интервал се нарича феномен на Ashman.

Провеждането на ехогардиография е задължително с оглед определяне размерите на лявото предсърдие и установяване наличието или липсата на тромби. Това е необходимо, за да се прецени кои болни са подходящи за регуляризиране на ритъма. Размери над 4,5 см намаляват вероятността за получаване и трайно задържане на синусов ритъм.

Почетете повече информация за методите на диагноза на предсърдно мъждене:

7.4. Лечение на предсърдното мъждене

Лечение на предсърдното мъждене

Лечението на пациентите с предсърдно мъждене има 3 цели и те не са взаимно изключващи се:

 •      Контрол на сърдечната честота
 •      Профилактика на тромбоемболизма
 •      Корекция на ритъмното нарушение (възстановяване на нормален синусов ритъм)

Първото решение относно поведението е избор на стратегия контрол на честотата или контрол на ритъма. При избор на стратегия за контрол на сърдечната честота не се ангажираме с възстановяване на синусов ритъм. При избор на стратегия за контрол на ритъма се цели възстановяване и / или задържане на синусов ритъм. В зависимост от клиничния ход първоначално избраната стратегия може да се окаже неуспешна и тогава се възприема алтернативната стратегия. Независимо от избраната стратегия и при двете се провежда антитромботична терапия за профилактика на тромбоемболизъм.

Лечението на предсърдното мъждене изисква познаване на проявите му (пристъпно, персистиращо или постоянно), съпътстващите състояния и решение за възстановяване и поддържане на синусов ритъм, контрол на сърдечната честота и антитромботичната терапия.

Възтановяването на ритъма може да се проведе с медикаменти (фармакологична кардиоверсия) или с електрошок (електрокардиоверсия).

Фармакологичната кардиоверсия се провежда с антиаритмични лекарства, а електрокардиоверсията - с прав ток. Електрическата кардиоверсия е противопоказана при дигиталисова интоксикация и при хипокалиемия.

Контролът на сърдечната честота се провежда с медикаменти, които забавят пулса (бета-блокери, недихидропиридинови калциеви антагонисти /Верапамил, Дилтиазем/ и дигиталисови препарати /Дигоксин, Ланитоп/). Важно е изборът на медикамент да бъде съобразен със съпътстващите заболявания.

Прочетете още за методите на лечение на предсърдно мъждене:

Следва: Проводни нарушения

Страници: 12345678910111213141516
3.7, 35 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Сърдечни аритмии